Toerekening van kennis aan concernvennootschappen

25.00

Beschrijving

In hoeverre kan kennis van de ene vennootschap worden toegerekend aan de andere vennootschap, als ze deel uitmaken van hetzelfde concern? Die vraag staat in dit boek centraal. Daarvoor beschrijft de auteur allereerst wat precies dient te worden verstaan onder een ‘concern’: zaken als groepsbegrip, economische eenheid, organisatorische verbondenheid, deelneming en centrale leiding zijn daarbij van belang, maar ook de vorming van een concern is van betekenis voor de uiteindelijke toerekening van kennis. Daarbij gaat de auteur dieper in op wat interne en externe kennis is.
De auteur beschouwt de organisatieplicht – die geldt voor de moedermaatschappij én haar dochters – als overkoepelende maatstaf voor de toerekening van kennis. De beoordeling of aan deze plicht is voldaan, hangt voornamelijk af van de interne concernverhoudingen. De moedervennootschap dient als sterke leidinggevende zorg te dragen voor de informatiestromen en de adequate inrichting van informatiesystemen. Deze organisatieplicht geldt niet alleen voor de moeder, maar ook voor de dochters: binnen een behoorlijk werkend concern mag worden verwacht dat ook de zustervennootschappen onderling verantwoordelijkheid dragen voor een adequate informatie-uitwisseling. In dit boek wordt toegelicht wat daarvoor de juridische kaders zijn.

Mr. Christian Posthouwer is verbonden aan Stam Advocaten, Naarden.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2021

Andere suggesties…