Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

29.50

Samenloop van vorderingen tussen de curator en individuele crediteuren

Beschrijving

In een faillissementssituatie zal menig schuldeiser met lege handen achterblijven. Mede daardoor speuren curatoren en afzonderlijke schuldeisers naar verhaalsmogelijkheden buiten het vermogen van de schuldenaar. Met het Beklamel-arrest (1989) heeft het leerstuk van bestuurdersaansprakelijkheid een grote vlucht genomen. Tegen die achtergrond heeft vooral de bestuurder van de failliete vennootschap zich de laatste twintig tot dertig jaar ontpopt tot een (on)dankbaar verhaalsobject.
Samenloop van vorderingsrechten – individuele crediteuren die zelfstandig een bestuurder aanspreken ter compensatie van hun onverhaalbare vordering op de failliete vennootschap, náást de collectieve vordering van de curator jegens dezelfde bestuurder – vormt het onderwerp van dit boek. Hierin onderzoekt mr. Maarten Hemmes (yspeert vwl advocaten) of een bestuurder tweemaal voor dezelfde schade kan worden aangesproken. Dat lijkt erop, nu de Hoge Raad in de december-arresten (2001) heeft bepaald dat de collectieve vordering van de curator geen exclusiviteit toekomt. Maar die arresten hebben echter niet gezorgd voor voldoende duidelijkheid omtrent deze vorm van samenloop.
In dit boek gaat de auteur in op de algemene theorie van samenloop en de exclusieve bevoegdheid van de curator, de aansprakelijkheidsvorderingen van de curator jegens bestuurders en die van individuele schuldeisers jegens bestuurders. Hij geeft een kritische analyse van de december-arresten en doet enkele suggesties voor een nieuwe wettelijke regeling.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2014