De schadeloosstelling van particuliere medebezitters

30.00

Beschrijving

Uit het door de Hoge Raad in 2010 gewezen Hangmat-arrest blijkt dat medebezitters elkaar (en daarmee hun aansprakelijkheidsverzekeraar) op grond van artikel 6:174 BW aansprakelijk kunnen stellen voor uit een gebrekkige opstal voortvloeiende schade. Uit het recentere Imagine-arrest (Hangmat-II) vloeit daarentegen voort dat medebezitters van dieren geen enkele bescherming aan artikel 6:179 BW kunnen ontlenen, waardoor een gedeeltelijke schadeafwenteling middels een onderlinge aansprakelijkstelling voor hen juist niet tot de mogelijkheden behoort. Gelet op het door de Hoge Raad gehanteerde vergelijkbare toetsingskader en de daaruit voortvloeiende uiteenlopende relativiteitsoordelen, is het thans nog onduidelijk op welke wijze de Hoge Raad het personele beschermingsbereik van andere risicoaansprakelijkheden – zoals artikel 6:173 BW – zal gaan inkleuren. Deze studie voorziet in die leemte.
In dit boek bespreekt de auteur allereerst het ruime relativiteitsoordeel uit het Hangmat-arrest en het beperkte relativiteitsoordeel uit het Imagine-arrest. Aan de hand van deze jurisprudentie, de parlementaire geschiedenis en de (impliciete) gezichtspunten die de Hoge Raad vermoedelijk aan een Hangmat III-arrest ten grondslag zal leggen, onderzoekt mr. Valérie Beulen het wenselijke en voorzienbare personele beschermingsbereik van de in artikel 6:173 BW vervatte risicoaansprakelijkheid voor gebrekkige roerende zaken.
Naar aanleiding van de geconstateerde problematiek van het huidige op aansprakelijkheid gebaseerde stelsel beziet zij bovendien de effectiviteit van alternatieve vergoedingssystemen. Naar aanleiding van een onderzoek naar de reikwijdte en de opportuniteit van onder andere first-partyverzekeringen, waaronder de Franse GAV-schadeverzekering, wordt tenslotte bezien middels welk aanvullend of vervangend vergoedingssysteem de schadeafwenteling in het kader van letselschade in de particuliere (medebezitters)sfeer zo effectief en consistent mogelijk kan worden gerealiseerd.

Bezoek het seminar over kwalitatieve aansprakelijkheid

PO-punten
Voor het volgen van deze cursus krijgt u 2 PO-punten.

Inhoud van de cursus
In deze cursus staat het leerstuk van de kwalitatieve aansprakelijkheid centraal. Wie is aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van gebrekkige roerende zaken en opstallen, gevaarlijke stoffen en dieren? Wie mogelijk aansprakelijk is moeten het risico kunnen incalculeren en desgewenst verzekeren. Wie schade lijdt moet op zijn beurt snel weten bij wie hij zijn schade vergoed kan krijgen. Dat is echter de theorie – in de praktijk is er veel onduidelijkheid over dergelijke aansprakelijkheidskwesties. Deze komen in dit seminar aan de orde. Centraal staan de aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker (art. 6:181 BW) en aansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen (art. 6:174 BW, onder andere het Hangmat-arrest). De belangrijke ‘wie-vraag’ – wie loopt aansprakelijkheidsrisico en wie kan worden aangesproken voor de schade – krijgt met deze cursus meer invulling.

Doelgroep
Advocaten (2 PO-punten NOvA), leden rechterlijke macht (civiel) en anderen die te maken hebben met het aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en letselschaderecht.

Inschrijving
Inschrijven kan via rechten@boekhandeldouwes.nl (t.a.v. Eric Koreman).

Datum en plaats
Dinsdag 9 oktober. Inloop 14.30 uur met koffie, aanvang 15.00 uur. Einde 17.00 uur, aansluitend borrel. Locatie: Boekhandel Douwes, Herengracht 60, Den Haag (twee minuten loopafstand van Den Haag CS). Op de eerste etage is De Nieuwe Juridische Boekhandel gevestigd, waar het seminar plaatsvindt. Het seminar wordt georganiseerd door LLM Legal, i.s.m. Douwes Nieuwe Juridische Boekhandel en Celsus juridische uitgeverij.

Docenten
Prof. mr. Bert van Schaick, hoogleraar privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger (gerechtshof Amsterdam) en advocaat bij Linssen cs Advocaten.
Mr. dr. Arvin Kolder, advocaat bij Punt Letselschade Advocaten en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is auteur van het boek Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker. Over de toepassing van art. 6:181 BW, waarop hij in mei 2018 promoveerde.
Mr. dr. Jan Wouter Alt, cassatieadvocaat bij Alt Kam Boer.

Kosten
Het seminar kost € 150,- per persoon (excl. btw). Alle deelnemers krijgen een gratis exemplaar van het boek De schadeloosstelling van particuliere medebezitters, door mr. V.F.L. Beulen.

Extra informatie

Aantal pagina's

Auteur

Datum van uitgave

Juni 2018

ISBN