Verkiezingsgeschillen

27.50

Parlementair privilege of rechterlijk recht?

Artikelnummer: 978-90-8863-172-6 Categorie:

Beschrijving

Verkiezingen verlopen niet altijd vlekkeloos. Een bekend voorbeeld zijn de Amerikaanse presi-dentsverkiezingen van 2000 (Bush versus Gore). In Nederland zijn discussies gevoerd over stem-computers, dubbele stempassen en de stemfie. In sommige gemeenten kwam zelfs (vermoedelij-ke) verkiezingsfraude voor. Onregelmatigheden in het verkiezingsproces zijn van alle tijden.
In dit boek verstaat Koen van Vught onder ‘verkiezingsgeschillen’ alle gevallen waarin moet wor-den besloten over de rechtsgeldigheid van de verkiezingen, de toelating als lid van een vertegen-woordigend orgaan en de ontzetting uit dat lidmaatschap. Deze kwesties spelen onder andere bij de Eerste en Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraad.
Wie beslist over verkiezingsgeschillen? Welk ambt zou deze bevoegdheid moeten hebben? De auteur beschrijft welke procedures naar Nederlands recht gelden voor de beslechting van verkie-zingsgeschillen en waarom voor deze procedures is gekozen. Hij bespreekt aan welke normen de beslechting van verkiezingsgeschillen moet voldoen in het licht van de Grondwet, internationale verdragen en niet-bindende documenten. Tot slot behandelt hij enkele alternatieven. Moet het uitgangspunt om verkiezingsgeschillen aan de rechter te onttrekken, worden herzien?

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2015