Het arbitragebeding in algemene voorwaarden

25.00

Beschrijving

Met grote regelmaat wordt een arbitragebeding in algemene voorwaarden opgenomen. Middels zo’n beding doen partijen afstand van het recht om een eventueel toekomstig geschil aan de overheidsrechter voor te leggen en bepalen dat geschillen uitsluitend worden onderworpen aan arbitrage.
Een arbitragebeding is niet onomstreden. In Europese rechtspraak kan een beding niet als onredelijk bezwarend worden aangemerkt in de zin van artikel 6:233 sub a BW, met als gevolg dat het beding vernietigbaar is. De rechtspraak is echter niet consistent. Met deze studie beoogt mr. Heidi van Ginkel de vraag te beantwoorden of het arbitragebeding naar het huidige recht als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt en indien dit niet het geval is, of dit in de toekomst wel het geval zou moeten zijn.
Daarvoor gaat zij in op de voor- en nadelen van arbitrage (in business-to-consumer verhoudingen), schetst het wettelijke kader ervan en de rechtsgevolgen indien een beding in de algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt. Ze onderzoekt de criteria die in de Unierechtspraak worden gehanteerd (alsmede richtlijnconforme interpretatie van en verplichte ambtshalve toetsing aan de Richtlijn oneerlijke bedingen) en op welke manier aan deze criteria toepassing wordt gegeven in de nationale rechtspraak. Kern van haar studie betreft de vraag wanneer en in hoeverre arbitragebedingen als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt.
Dit boek werd beloond met de W.G.J. Janssen-scriptieprijs 2013. Deze prijs, uitgereikt op 13 december 2013 door de mr.dr. M. Teekens Stichting, wordt toegekend aan een scriptie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het burgerlijk procesrecht.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2013