De vrije wil in het strafrecht

32.50

Filosofische en neurowetenschappelijke theorievorming omtrent de vrijheid van de wil

Beschrijving

Door de jaren heen hebben vele filosofen de idee van de mens als vrije actor aan kritische reflectie onderworpen. De vraag is welke betekenis de daaruit voortvloeiende opvattingen hebben voor het Nederlandse strafrecht, dat immers – zo komt in dit boek uitvoerig aan bod – onlosmakelijk is verbonden met de veronderstelling van de vrije wil.
Tegenwoordig wordt kritiek op de vrije wil hoofdzakelijk op neurowetenschappelijke bevindingen gebaseerd, en lijkt de filosofische traditie over dit onderwerp naar de achtergrond te verdwijnen: waar strafrechtswetenschappelijke publicaties omtrent de vrijheid van de wil doorgaans zijn geënt op neurowetenschappelijke geluiden, bespreekt mr. Mark de Rade in dit boek de strafrechtelijke wilsvrijheid dan ook tevens (en primair) vanuit het filosofisch discours over de vrije wil. De auteur gaat daarbij in op de vraag hoe de veronderstelling van de vrije wil in het strafrecht zich verhoudt tot dominante filosofische en neurowetenschappelijke opvattingen omtrent wilsvrijheid, en wat dit betekent voor de legitimiteit van het strafrecht. Daartoe behandelt de auteur filosofische standpunten zoals het libertarisme, het hard incompatibilisme, het compatibilisme en het neuroreductionisme, maar ook de achtergrond van het strafrechtelijk vrijheidsconcept, de strafrechtelijke aansprakelijkheid en de rechtvaardigingstheorieën.
Dit is niet louter van theoretisch belang, maar werpt ook belangrijke vragen op voor de strafrechtspraktijk. Het in twijfel trekken van de veronderstelling van de vrije wil in het strafrecht gebeurt immers vanuit een door rechtsbescherming geïnspireerd motief: is het uitgangspunt op grond waarvan verdachten door het strafrecht ter verantwoording worden geroepen wel juist, en worden zij derhalve wel terecht overgeleverd aan de macht van het strafrecht?

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2020