De curator als enquêtegerechtigde

27.50

Samenloop van enquêterecht en faillissementsrecht

Artikelnummer: 978-90-8863-112-2 Categorie:

Beschrijving

Op het grensvlak van het faillissementsrecht en het enquêterecht ontstaan voor curatoren en andere praktijkjuristen interessante vraagstukken: onder welke voorwaarden kan een enquête worden ingesteld bij failliet verklaarde rechtspersonen? Welke alternatieven dienen zich aan om het onderzoek te bekostigen indien de curator niet bereid dan wel niet in staat is dit met middelen uit de boedel te doen? Heeft een curator baat bij de instelling van een enquête bij de gefailleerde rechtspersoon in wiens faillissement hij tot curator is benoemd?
Dergelijke samenloopvraagstukken staan in dit boek van mr. Else van Nievelt centraal. De auteur behandelt vraagstukken als de enquêtebevoegdheid van de curator, het treffen van onmiddellijke voorzieningen in faillissementssituaties en de uitbreiding van de onderzoeksbevoegdheden van de door de Ondernemingskamer benoemde onderzoekers naar nauw verbonden vennootschappen. Verder komen kwesties aan de orde als ‘fishing expeditions’, het onderzoeksverslag, de kosten van een enquête, het kostenverhaal, de betekenis van het oordeel wanbeleid in aansprakelijkheidsprocedures en het treffen van voorzieningen in de zin van artikel 2:356 BW in geval van faillissement. Ook de Wet aanpassing enquêterecht, die per 1 januari 2013 in werking is getreden, wordt in dit boek besproken.
In al deze samenloopvraagstukken gaat de auteur na welke aspecten van het enquêterecht voor de curator aantrekkelijk kunnen zijn. Die aspecten kunnen van belang zijn met het oog op het achterhalen van de oorzaken van het faillissement, eventuele schikkingsonderhandelingen met bestuurders en/of commissarissen of mogelijk in te stellen aansprakelijkheidsprocedures.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2013