Aanbieding!

Onderwijshuisvesting in beweging

10.00

Een nadere beschouwing van doordecentralisatie en Publiek Private Samenwerking

Artikelnummer: 978-90-8863-035-4 Categorie:

Beschrijving

Dit boek behandelt een betrekkelijk nieuw bekostigingsinstrument ten behoeve van de onder-wijshuisvesting in Nederland: doordecentralisatie. Een beroep op dit instrument behoort voor het primair en het voortgezet onderwijs sinds 1997 tot de mogelijkheden. De hiermee gepaard gaande wetswijziging maakte onderdeel uit van de decentralisatie van de huisvestingsbe-voegdheden in het onderwijs. Deze omvangrijke operatie behelsde de overdracht van verant-woordelijkheid voor de onderwijshuisvesting van het Rijk naar de gemeenten.
In deze studie gaat mr. Lonneke van de Sande in op de wettelijke grondslag van doordecentra-lisatie, haar juridische status, reikwijdte en rechtsgevolgen. Ook bespreekt zij de rol van het bestuurs- en privaatrecht en de geschillenregeling.
Doordecentralisatie is in de praktijk niet populair. Daarom doet de auteur een aantal aanbeve-lingen voor oplossing van ervaren belemmeringen bij het gebruik van doordecentralisatie.
Tot slot pleit de auteur voor toepassing van een instrument dat het gebruik van doordecentra-lisatie vereenvoudigt: Publiek Private Samenwerking (PPS). Doordecentralisatie blijkt op haar beurt een stimulans voor PPS te zijn.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2009